Interiör Wij valsverk

Kultur & historia

Skogen, jorden och järnet är de naturtillgångar som genomsyrar Ockelbos historia. Människors känsla för myllan och furans växtkraft, blicken för och handlaget med flytande järn. Erfarenheter som förvaltats av många generationer. Människor som alla bott i denna landsända, gränsande mot Ödmården och den naturliga norrlandsgränsen.

Trots att historiebeskrivningen motsäger detta skulle man kunna tro att det måste ha varit i Ockelbotrakten Adam av Bremen stod i slutet av 1000-talet och reflekterade över människorna i norr om denna gräns som ”använder vilddjurens kjött till föda och deras hudar till kläder”. Kanske slog han sig ner här vid Bysjöstranden eller vandrade upp för Testeboåns dalgång. Kanske riktade han bågen mot något vilt och ätbart i Åmot, Jädrås eller Lingbo. Säkert fanns också kringvandrande familjer med på resan. Människor som redan då stannade till och slog sig ner i dessa vackra trakter. Ockelbo är en av de mindre kommunerna i landet men har ändå en omfångsrik och fascinerande historia.

Sägner

Ockelbosägner

Det sägs att en gång i tiden i en dunkelgrå fjärran forntid, då inlandsisen för länge sedan släppt sitt förlamande grepp över den här t

Wij säteri

Wij Säteri

Wij säteri bildades genom förläning år 1649 samt arv och ägobyten av mark från byn Wij.

Interiör Wij valsverk

Wij valsverk

I anslutning till Wij säteri anlades 1797 ett bruk med två knipphammare

Hyttan i Jädraås

Jädraås bruk

Ockelboverken, med järnbruk i Åmot, Brattfors och Åbron, grundades redan på 1600-talet.

Fornwij timmerstuga

Fornvi & Ockelbostenen

I Ockelbo finns det sex byar på vilkas ägor det ligger gravar eller gravfält bevarade: Wij, Å

Erik Lundgren

Ockelbo-Lundgren

Ockelbo-Lundgren, eller Erik Lundgren som han egentligen het