Fornwij timmerstuga

Fornvi & Ockelbostenen

I Ockelbo finns det sex byar på vilkas ägor det ligger gravar eller gravfält bevarade: Wij, Åkerby, Ulfsta, Åbyggeby, Säbyggeby och Östby.
Vid Wij ligger gravarna ute på den halvö som skjuter ut från i Bysjön på södra stranden, kallad Fornwij. Här finns de äldsta bevisen på bebyggelse. Det kan ha bott människor där för 10.000 år sedan.

Ockelbostenen - Bläsas sten

Ingen redogörelse för Ockelbos historia kan vara komplett utan att man nämner Bläsas sten. Tyvärr så förstördes den vid kyrkobranden 1904 men en kopia av den står idag i Kyrkparken nedanför kyrkan. Den del av texten som går att tyda lyder: ” Bläsa lät resa dessa vackra stenkummel efter sin son Svarthövde” Fridälv var hans moder”.
Det finns många teorier om betydelsen av figurerna på stenen. Likaså finns det många historier om dess ursprung. I folkmun har än idag en sägen bevarats och den säger att den första kyrkan i Ockelbo var på väg att byggas på platsen för den gamla runstenen mellan Fornwij och Åkerby  men att trollen och vättarna rev byggnationen på nätterna. Man valde att flytta platsen för kyrkan till nuvarande plats. Då den gamla medeltida kyrkan revs på 1700 talet hittades Bläsa sten i denna och på höjden mellan Åkerby och Fornwij kan man med lite fantasi se grunderna till den första kyrkan, sant eller inte…