Wij säteri

Wij Säteri

Wij säteri bildades genom förläning år 1649 samt arv och ägobyten av mark från byn Wij. Ett säteri var huvudgården i en adelssläkts markinnehav, en förläning var ett landområde som en länsherre, det vill säga landshövding, utdelade till mer eller mindre förtjänta personer – adelsmän – i utbyte mot vissa tjänster gentemot staten. Förläningen innebar också skattebefrielse eller rätt att ta ut skatt av medborgarna.

Herrgårdsbyggnaden var under lång tid navet i 1600- och 1700-talens Ockelbo-verken som under sin storhetstid styrdes av “nådiga frun” Catharina Bröms. Under senare delen av 1800-talet var egendomarna i skogsbolaget Kopparfors ägo. Ett bolag som i slutet av 1970-talet köptes upp av Papyrus och tio år senare av Stora. 1996 sålde stora herrgården och närliggande byggnader och mark till ett bolag med Ockelbo kommun som majoritetsägare och med lokala företag och privatpersoner som delägare.

Trä, järn och plast hör Ockelbo till

Av hävd har dessa material en självklar koppling till denna bygd, och det gäller inte minst plasten. Småbåtarna härifrån är välkända även bland folk som inte är intresserade av båtar. Wij Trädgårdar knyter an till alla dessa tre viktiga komponenter i Ockelbos historia och utveckling. Och vi utnyttjar dem på ett sätt så att de känner att de gör nytta, att det handlar om produktion och utveckling av deras bygd. Precis som det var på deras ursprungliga tid. Trä och järn är materialen i rosträdgårdens pergola och skärmar.

Namnet Wij

Wij är ett begrepp som härstammar från den fornnordiska tiden och ordet förekommer i ett antal ortsnamn inte bara i Sverige utan i hela Skandinavien. Som i Visby, Viborg i Danmark och Torsvi. Wij var en gång beteckningen på gudatempel eller på byar där det fanns. Var någonstans i Ockelbotrakten som det fanns något tempel vet vi inte riktigt. Kanske i Fornwij nere vid Bysjön, det är där vi har de äldsta bevisen på bebyggelse. Det kan ha bott människor där för 10.000 år sedan.

Besöksträdgården Wij Trädgårdar

År 2000 börjar den moderna historien om Wij Trädgårdar. Det var då Wij Säteri tog kontakt med Lars Krantz och bad honom skissa på en trädgårdsanläggning. I dag är besöksträdgården ett välkänt och populärt besöksmål.

År 2020 tog Ockelbo kommun över fastigheterna och ansvar för drift och skötsel av park och fastigheter. En kommersiell aktör hyr lokaler på området och driver logi-, konferens-, café-, restaurang-, och evenemangsverksamhet samt trädgårdsbutik för Wij Trädgårdar.